Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (Umowa zakupu waluty wirtualnej)

§1 Przedmiot regulaminu/umowy

Regulamin określa warunki, na jakich udostępniana i wykonywana jest Usługa zakupu i transferu na rzecz Klienta jednostek waluty wirtualnej za pośrednictwem urządzenia dostępowego (ATM), a także zasady postępowania reklamacyjnego oraz zasady bezpieczeństwa i weryfikacji Klientów oraz transakcji, a także postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta.

§2 Pozwolenia i licencje

Usługodawca oświadcza, iż posiada państwową licencję nr FVR000404 oraz FRK000328 uprawniającą ją do dokonywania transakcji wymiany Kryptowaluty na waluty FIAT oraz prowadzenia wirtualnego portfela Kryptowalut.

§3 Definicje

 1. ATM – urządzenie przyjmujące gotówkę i umożliwiające zawarcie umowy o zakup i transfer wybranych przez Klienta jednostek waluty wirtualnej.
 2. Administrator ATM – właściciel urządzenia Coders House sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, który nie jest stroną niniejszej umowy, ale świadczy usługi polegające na  udostępnieniu klientowi funkcjonalności urządzenia w celu zawarcia niniejszej umowy (terminal).
 3. Cena – kwota określająca wartość jednej jednostki waluty wirtualnej określana według wskaźnika giełdy kryptowalut www.coindeal.com na dzień świadczenia usługi. Cena obejmuje prowizję zgodnie według poziomu wskazanego w niniejszym regulaminie.
 4. Dostępna waluta wirtualna – kryptowaluta możliwa do zakupu w ATM. Na dzień sporządzania regulaminu jest to Futurocoin (FTO) oraz Bitcoin (BTC)
 5. eWallet – wskazany przez Klienta, niezbędny do przeprowadzenia transakcji, prowadzony w formie elektronicznej zbiór danych identyfikacyjnych zapewniających osobom uprawnionym możliwość korzystania z jednostek walut wirtualnych,
 6. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, osoba prawna (tj. jednostka organizacyjna, której przepisy prawa kraju z którego Użytkownik pochodzi przyznaje osobowość prawną) lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa kraju z którego pochodzi przyznają zdolność prawną (prawo do bycia podmiotem praw i obowiązków) prowadząca we własnym imieniu i na własne ryzyko działalność gospodarczą lub zawodową zgodnie z przepisami prawa kraju rezydencji.
 7. KYC – (ang. know-your-client) procedura weryfikacji tożsamości Klienta będącego stroną umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 8. Limit – maksymalna wysokość wpłaty gotówkowej ustalony przez Usługodawcę dla jednostkowej transakcji zakupu kryptowaluty przez jednego klienta. Na dzień wydania regulaminu limit został określony na poziomie 1000 Euro lub równowartość w innej dostępnej walucie FIAT według kursu na Coindeal.com
 9. Płatność – umieszczenie gotówki w wybranej przez Klienta walucie FIAT, przeznaczonej na zakup waluty wirtualnej od Usługodawcy,
 10. Usługa – wskazanie kursu przeliczeniowego z waluty Fiat na dostępną walutę wirtualną oraz przyjęcie oświadczenia woli Klienta w przedmiocie zgody na zakup waluty wirtualnej według wskazanej wartości (kursu) i transfer waluty wirtualnej z eWalletu Usługodawcy na wskazany przez Klienta eWallet,
 11. Usługodawca – jest FuturoCoin OÜ, adres: Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Löötsa tn 5, 11415, Estonia  zarejestrowaną pod numerem 14540332, o kapitale zakładowym 2.500 euro,
 12. Waluta FIAT – prawny środek płatniczy, za który można dokonać zakupu Waluty Wirtualnej oferowanej w ATM.
 13. Waluta wirtualna – rozumie się przez to cyfrowe odwzorowanie wartości, które nie jest: a) prawnym środkiem płatniczym, b) międzynarodową jednostką rozrachunkową ustanawianą przez organizację międzynarodową i akceptowaną przez poszczególne kraje należące do tej organizacji lub z nią współpracujące, c) pieniądzem elektronicznym w rozumieniu innych przepisów, d) instrumentem finansowym, e) wekslem lub czekiem – oraz jest wymienialne w obrocie gospodarczym na prawne środki płatnicze i akceptowane jako środek wymiany, a także może być elektronicznie przechowywane lub przeniesione albo może być przedmiotem handlu elektronicznego;

§4 Zawarcie umowy

 1. Celem rozpoczęcia Transakcji Klient musi wybrać język, w którym będzie korzystał z Usługi. Klient dokonuje wyboru języka poprzez wybór na ekranie ATMu flagi symbolizującej kraj, w którym językiem urzędowym jest język angielski, polski lub chiński.
 2. Korzystanie z ATM i dalsze kontynuowanie procedury jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Treść regulaminu dostępna jest w ATM oraz na stronie www.futurocoin.com/atm/regulations.
 3. Następnie z ekranu ATMu Klient wybiera Kryptowalutę, którą chce kupić: FuturoCoin lub BitCoin.
 4. Kolejno Klient wybiera na ekranie ATMu opcję “KUPUJ”, natomiast jeżeli w tym momencie chce zrezygnować z dokonania Transakcji wybiera opcję “WRÓĆ”.
 5. Następnie Klient wybiera Walutę FIAT, za którą zamierza zakupić Kryptowalutę. Transakcji można dokonać w następujących Walutach FIAT: euro (EUR), złoty (PLN) lub dolar amerykański (USD). Wyboru Waluty FIAT, która ma być wpłacona do ATMu dokonuje się poprzez wybór odpowiedniego trzyliterowego skrótu symbolizującego nazwę danej waluty na ekranie ATMu.
 6. Za pomocą kamery umieszczonej na przedniej części ATMu, Klient skanuje kod QR wygenerowany eWallet, na którym ma zostać przelana Kryptowaluta. Wówczas na ekranie ATMu pojawia się informacja o wprowadzonym adresie eWalletu.
 7. Po zweryfikowaniu poprawności wprowadzonego adresu eWalletu można umieścić w podajniku na gotówkę wybraną przez Klienta ilość banknotów wybranej wcześniej Waluty FIAT.
 8. ATM przelicza ilość wpłaconej Waluty FIAT na wybraną przez Klienta walutę wirtualną po kursie pobranym z informacji zawartych w serwisie www.Coindeal.com z chwili dokonywania Transakcji. Ilość wpłaconej Waluty FIAT, ilość zakupionej Kryptowaluty jest widoczna na ekranie ATMu powyżej wprowadzonego za pomocą Kodu QR adresu eWalletu.
 9. Celem sfinalizowania Transakcji Klient wybiera na ekranie ATMu przycisk “KUPUJ”. Klient ma możliwość rezygnacji z zawarcia umowy w każdym czasie poprzez naciśnięcie przycisku „PRZERWIJ”
 10. Po akceptacji warunków wskazanych na ekranie ATM klient otrzymuje wydruk potwierdzający transakcję i transfer wybranej ilości jednostek waluty wirtualnej.

§5 Limity transakcyjne

 1. Usługodawca oświadcza, iż przedmiotem umowy nie może być równowartość waluty wirtualnej przekraczająca 1.000 EUR lub równowartość tej kwoty w walucie PLN lub USD według kursu notowanego na giełdzie www.Coindeal.com z chwili dokonywania Transakcji.  
 2. Usługodawca ogranicza również możliwość dokonywania transakcji dziennej na jednym eWallecie do powyższego limitu dziennego. Transakcje zmierzające do przekroczenia limitów wskazanych powyższej są zabronione i będą odrzucane.

§6 Ochrona danych osobowych

Wszelkie postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w polityce prywatności pod adresem https://atm.futurocoin.com/privacy/

§7 Procedura reklamacyjna

 1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia Reklamacji, jeżeli Usługa przewidziana w Regulaminie nie jest realizowana lub jest realizowana niezgodnie z jego postanowieniami.
 2. Reklamacje należy kierować na adres poczty elektronicznej Usługodawcy (support@futurocoin.com), bądź telefonicznie pod numerem + 48 884 203 376.
 3. Zgłaszając Reklamację Klient jest zobowiązany podać Usługodawcy następujące informacje: data i godzina dokonania Transakcji, kwota Transakcji oraz adres eWalletu, na który miały zostać przesłane Kryptowaluty.
 4. Po zgłoszeniu Reklamacji telefonicznie Klient jest zobowiązany wysłać potwierdzenie zgłoszenia Reklamacji na adres support@futurocoin.com. Ww. potwierdzenie powinno zawierać następujące informacje: data i godzina dokonania Transakcji, kwota Transakcji oraz adres eWalletu, na który miały zostać przesłane Kryptowaluty.
 5. Po otrzymaniu Reklamacji Usługodawca ustali stan Transakcji oraz status błędu.
 6. Prawidłowo przesłana Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 48 godzin od potwierdzenia jej przyjęcia do realizacji przez Usługodawcę.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do nieudzielania odpowiedzi na Reklamację oczywiście bezzasadną, w szczególności w zakresie, w którym Reklamacja została już uprzednio w stosunku do danego podmiotu rozpatrzona.
 8. Termin wskazany § 6 ust. 6 może ulec przedłużeniu, jeżeli rozpatrzenie reklamacji będzie wymagało uzyskania wiadomości specjalnych lub napotka inne trudności niezależne od Usługodawcy, lub jeżeli niezbędne będzie uzyskanie od Klienta dodatkowych informacji. Czas udzielania przez Klienta dodatkowych informacji każdorazowo wydłuża czas rozpatrywania Reklamacji.

 

 1. §8 Opłata transakcyjna.

Z tytułu wykonanej Usługi Usługodawca pobiera opłatę w wysokości 3 % wartości dokonywanej Transakcji określonej w Walucie FIAT.

§9 Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla umów zawartych na podstawie niniejszego regulaminu jest prawo Republiki Estonii.
 2. Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszego regulaminu będą rozwiązywane przez organy i sądy właściwe dla siedziby usługodawcy.
 3. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie internetowej prowadzonej pod adresem https://atm.futurocoin.com/ odpowiedniego komunikatu odsyłającego do zestawienia zmian regulaminu. Informacja ta będzie utrzymywana przez okres co najmniej 30 dni.
 4. W przypadku nieważności któregokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu, Regulamin jako całość zachowuje swoją skuteczność.

 

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Całość informacji wyświetlanych na poprzednich ekranach identyfikujące Coders House sp. z o.o. oraz Futurocoin OU określające wymogi co do skorzystania z usługi są częścią niniejszego Regulaminu.
 2. Regulamin jest udostępniony na stronie https://atm.futurocoin.com/terms/
 3. Coders House świadczy Klientom usługę („Usługa”) polegającą na udostępnieniu funkcjonalności urządzenia terminala („ATM”) do złożenia oświadczenia woli o zawarciu Umowy zakupu kryptowaluty, według wyboru klienta dokonanego pomiędzy Futurocoin („FTO”) lub Bitcoin („BTC”) oraz do zapłaty ceny na rzecz Futurocoin OU.
 4. Skorzystanie przez klienta z funkcjonalności ATM w celu zawarcia umowy kupna wybranej kryptowaluty jest równoznaczne z zawarciem umowy o Usługę w oparciu o Regulamin pomiędzy Klientem a Coders House sp. z o.o. Zakończenie korzystania z ATM, również przed zawarciem transakcji zakupu kryptowaluty jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi.
 5. Usługa jest świadczona na rzecz klienta nieodpłatnie w języku wybranym przez Klienta.
 6. Zabronione jest wprowadzanie do urządzenia treści o charakterze bezprawnym.
 7. Usługa udostępniana jest w urządzeniach umiejscowionych w:
  1. Restauracja Aurelio, ul. Świętokrzyska 14, Warszawa
  2. FN restaurant, Rynek 46/47, wrocław
 8. ATM są udostępnione dla klientów w miejscach wskazanych powyżej we wskazanych godzinach tj. :
  1. Restauracja Aurelio – Poniedziałek- Niedziela 12:00-00:00
  2. FN restaurant – Poniedziałek-Piątek 8:30-22:00, Sobota-Niedziela 9:00-23:00
 9. W działaniu urządzenia mogą wystąpić przerwy spowodowane przyczynami technicznymi.
 10. W celu zawarcia umowy zakupu kryptowaluty należy postępować zgodnie z instrukcjami wskazanymi na ekranie ATM.
 11. Stronami umowy kupna kryptowaluty jest Klient oraz Futurocoin OU. W przypadkach określonych w regulaminie zakupu kryptowaluty dostarczonym przez Futurocoin OU może  być wymagane przejście procedury Know-Your-Client („KYC”, „poznaj swojego klienta”). Potwierdzenie tożsamości wiąże się z udostępnieniem Futurocoin OU za pośrednictwem ATM swojego wizerunku oraz danych znajdujących się na dowodzie osobistym lub paszporcie. Brak zgody na weryfikację w przypadku transakcji określonych w regulaminie jako transakcje podwyższonego ryzyka, uniemożliwia świadczenie usług.
 12. Wola zawarcia umowy kupna kryptowaluty polega na przekazaniu danych wskazanych w pkt. 11 (jeżeli jest to wymagane) oraz określenie kwoty zakupu wybranej kryptowaluty poprzez umieszczenie określonej kwoty w podajniku.
 13. Urządzenie dokonuje przeliczenia umieszczonych banknotów i wskazuje kwotę na ekranie ATM.
 14. Treść umowy zakupu kryptowaluty określa Regulamin zakupu kryptowaluty dostępny w urządzeniu po wybraniu opcji Kupuj (Buy), po naciśnięciu przycisku „Regulamin”. Regulamin stanowiący umowę znajduje się również pod adresem https://atm.futurocoin.com/terms/
 15. Klient otrzymuje potwierdzenie dokonania transakcji w postaci wydruku z ATM. Potwierdzenie jest podstawą do reklamacji usług świadczonych przez Coders House sp. z o.o. Klient ma prawo złożenia reklamacji na adres: support@futurocoin.com
 16. Wszelkie informacje w tym regulacje dotyczące postępowań reklamacyjnych w stosunku do umowy zakupu kryptowaluty zawartej przez Klienta z Futurocoin OU zostały opublikowane w Regulaminie stanowiącym umowę wymiany/zakupu kryptowaluty udostępnionym w ATM lub na stronie https://atm.futurocoin.com/.
 17. Administratorem danych osobowych podanych przez Klienta jest Futurocoin OU. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w klauzuli informacyjnej udostępnionej w ATM oraz na stronie  https://atm.futurocoin.com/privacy/